Susijusi informacija
Čia Jūs rasite nuorodas į ataskaitas apie vyresnių negu 40-45 metų amžiaus žmonių įsidarbinimą.
National research on the target group 45+

Suaugusiųjų mokymosi motyvacijos ir poreikių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje tyrimą 2010 metais atliko Ugdymo plėtotės centras, vykdant ES Nordplus programos projektą.  Lietuvoje atlikta kiekybinė apklausa astkleidė, kad dauguma vyresnių negu 55 metų amžiaus respondentų, neturinčių aukštojo išsilavinimo, nedalyvauja jokiose su mokymusi susijusiose veiklose ir neturi motyvacijos mokytis.

Ugdymo plėtotės centras 2012 m. atliko trečiojo amžiaus universitetų sistemos veiklos tyrimą.  Šiuo tyrimu buvo siekiama surinkti, išanalizuoti ir paaiškinti duomenis apie trečiojo amžiaus universitetų veiklos formas, apimtis, švietėjiškų veiklų naudingumą. Taip pat buvo siekiama įvertinti trečiojo amžiaus universitetų studentų mokymosi poreikius, jų motyvaciją lankyti mokymosi užsiėmimus, trečiojo amžiaus universitetų studijų turinį ir šių įstaigų plėtros perspektyvas.  Buvo atlikta kiekybinė apklausa ir interviu, apklausiant įvairius trečiojo amžiaus universitetų bendruomenių atstovus, besimokančiuosius bei dalininkus.  Tyrimas atskleidė, kad dauguma trečiojo amžiaus universitetuose besimokančių žmonių yra vyresni negu 60 metų. Šios įstaigos patenkina besimokančiųjų poreikius, tačiau nepakankamai išnaudoja dėstytojų iš kitų švietimo įstaigų teikiamą potencialą, neišnaudoja informacinių technologijų teikiamų mokymosi ir studijų organizavimo galimybių, o besimokantieji nėra pakankamai įtraukiami rengiant studijų programas.

2011 m. Ugdymo plėtotės centras atliko neformalaus suaugusiųjų mokymosi sampratų analizę mokymosi visą gyvenimą kontekste. Šis tyrimas atskleidė, kad švietimo politikos dokumentuose naudojamos įvairios neformalaus ir savaiminio suaugusiųjų mokymosi sampratos, kurias besimokantieji ir švietimo įstaigos taip pat supranta ir naudoja skirtingai.

Vytauto Didžiojo universiteto tyrėjų grupė 2014-2015 m. kartu su partneriais įgyvendino  Europos socialinio fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuotą tyrimo projektą  “Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų tyrimų ir plėtros platforma“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-073). Šio tyrimo tikslas buvo ištirti suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų lavinimo situaciją Lietuvoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje, įvertinant šių kompetencijų statusą bei jų plėtotės galimybes švietimo sistemose.  Buvo atlikta mokslinės literatūros analizė, bendrųjų kompetencijų lavinimo ir susugusiųjų švietimo politinių ir teisinių dokumentų turinio analizė, atlikta kiekybinė apklausa, kurioje dalyvavo 6992 respondentai iš visų Lietuvos savivaldybių. Apklausos rezultatai atskleidė, kad daugumai respondentų bendrųjų kompetencijų lavinimas yra svarbus asmeninio ir profesinio tobulėjimo veiksnys.  Respondentai yra labiau linkę rinktis individualius bendrųjų kompetencijų lavinimo būdus, negu kolektyvinį mokymąsi. Labiausiai bendrąsias kompetencijas skatina lavinti asmeniniai poreikiai bei interesai (darbas, savirealizacija ir asmeninis tobulėjimas) bei šeimos teikiama parama. Tarp dažniausiai paminėtų bendrųjų kompetencijų lavinimo kliūčių išsiskiria finansinių išteklių stoka ir pernelyg didelės mokymosi paslaugų kainos. (http://sbk.vdu.lt/wp-content/uploads/2014/05/3954711026810001000.pdf)

Suaugusiųjų gebėjimų tyrimas  Lietuvoje (OECD, 2016) atskleidė šiuos dalykus: tyrimo dalyviai pademonstravo aukštesnius negu vidurkis skaitmeninio raštingumo gebėjimus ir vidutinius raštingumo gebėjimus, lyginant su kitose OECD šalyse atliktų tyrimų rezultatais. Lietuva yra viena iš dviejų tyrime dalyvavusių šalių, kuriose vyrų ir moterų gebėjimai skaitmeninio raštingumo ir raštingumo srityse yra panašaus lygio. Jaunų suaugusiųjų raštingumo lygis Lietuvoje yra aukštesnis, negu bendras tyrimo rezultatų visose dalyvavusiose šalyse vidurkis, tačiau didelė dalis suaugusiųjų Lietuvoje pademonstravo žemesnio lygmens gebėjimus spręsti problemas technologinėse aplinkose. Lietuvoje taip pat yra didžiausia dalis dirbančiųjų, kurių raštingumo gebėjimai yra aukštesnio lygio, negu reikalauja jų atliekamas darbas  (http://www.oecd.org/skills/piaac/Skills-Matter-Lithuania.pdf).

     

    Dalintis