Hitta praktikplats
Här finns det material för självutveckling och att lära ny teknik.

 

Självutveckling

 

Metoder för att stärka självkänslan
 1. Tjänsten Stöd och Matchning erbjuds av flera olika aktörer via Arbetsförmedlingen. Processen börjar med kartläggning av deltagarna och under denna process identifieras de behov den enskilda personen har. Utifrån behov deltar sedan personerna i olika aktiviteter som avser att stärka deras självkänsla. Kartläggningen i sig ökar oftast självkänslan. Att få hjälp att hitta och beskriva sin kompetens, färdigheter och förmåga, både formella och icke-formella kan vara ett lyft i sig.
 2. I processen används olika uppsättningar verktyg, allt från traditionella och ofta obligatoriska aktiviteter bestämda av uppdragsgivaren, till skräddarsydda för enskilda individer. Alla syftar till att hitta det kortaste och snabbaste sättet till ett nytt jobb.
 3. Att få en ny och relevant arbetsansökan enligt dagens normer.
 4. Sociala grundläggande färdigheter, både som gruppaktiviteter och på individnivå ingår för att öka motivationen och självkänslan.
 5. Genom praktik på en arbetsplats får deltagare en stärkt självkänsla enbart genom att vara behövda och känna att de uträttar något.
Metoder för motivation till vidareutbildning / nytt jobb

 1. Praktik på olika arbetsplatser innebär att personer kan hitta en ny arbetsinriktning. Att hitta ett yrke där man gör nytta och känner sig behövd kan vara den motivation som behövs för att påbörja en vidareutbildning eller våga ta steget till en ny anställning.
 2. Arbetsmarknadsutbildningar; en kort, yrkesinriktad utbildning till yrken där det är brist på utbildad personal kan vara ett sätt att hitta ett nytt arbete. Dessa utbildningar är gratis och ersättning betalas ut under tiden; vilket kan öka intresset och motivationen att delta.
 3. Om grundläggande utbildning saknas kan man ibland få utbilda sig under tiden man är inskriven hos Arbetsförmedlingen, samtidigt som man behåller sin ersättning.
Metoder för att stärka självkänslan
 1. Grundläggande färdigheter

  Deltagarna identifierar sina färdigheter, både formella och icke-formella. I denna process används olika uppsättningar verktyg, allt från traditionella och ofta obligatoriska aktiviteter bestämda av våra uppdragsgivare. Aktiviteter syftar till att hitta det kortaste och snabbaste sättet till ett nytt jobb. Att få en ny och relevant arbetsansökan enligt dagens normer är viktigt. Att ha grundläggande sociala färdigheter är viktigt och tränas i grupp men också individuellt. Detta ökar motivation och självkänsla. Det mesta arbetet sker på individnivå med åtgärder för att de snabbt ska nå sina mål. Beroende på individen används olika verktyg, som GROW, SWOT-analys, Curve och Livslinjen. Viktigt är att deltagaren äger processen. Coachens roll är att stötta vid behov för att deltagaren ska kunna utnyttja sin fulla potential.
 2. Metoden utgår från
 • föreläsningar och seminarier, valbara och obligatoriska
 • individuella möten med coach
 • gruppaktiviteter
 1. Arbetsrelaterade färdigheter

Genom praktik på en arbetsplats får personer en chans att lära sig en bransch eller ett yrke på plats. Detta kan stimulera till vidareutbildning, ofta en yrkesutbildning, efter att ha sett vad som behövs för ett specifikt yrke. Att göra nytta och skillnad är viktigt för självkänslan.

 1. Framgångsfaktorer i lärande – reflektioner och utmaningar

För målgruppen är det viktigt med förtroende. Många har dåliga erfarenheter från tidigare utbildning och från sin tid hos Arbetsförmedlingen, tex med regler som gäller för A-kassa och aktivitetsersättning.

Att känna delaktighet och se nyttan av att lära om och nytt, få kunskap som om ämnen som är relaterade till deras önskade arbetssituation är också en viktig del för att åter ta sig in på arbetsmarknaden. Digital kompetens blir allt viktigare.

De viktigaste utmaningarna är att ”hålla kontakten med verkligheten” för att hitta sätt att förändra attityder hos personer som har accepterat arbetslöshet som ett sätt att leva och anpassat sig till ”mindre omständigheter” när det gäller privat ekonomi, socialt liv och att vara beroende i stället för oberoende.

 


Bildning

 

Metoder för att hitta motivation till vidareutbildning / nytt arbete

http://www.metodbanken.se/  Metodbanken, Verktyg för möten, utveckling och utbildning. Metodbanken drivs av Marie Westling, Föreläsare och utbildare.

Motiverande samtal (MI, Motivational interviewing) är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. I motiverande samtal hjälper coachen klienten, dels med att bygga upp sin inre motivation till förändring och dels med att stärka sitt åtagande och utveckla en förändringsplan.
https://www.motivation.se/innehall/behover-din-karriar-en-makeover/

  Arbetsträning och mentorskap

  Mentorskapsprogram finns inte enbart för personer med hög akademisk utbildning utan även inom tex offentliga sektorn. Mentorskap är en metod som bidrar till utveckling och stimulans i organisationer, dvs inte enbart för de personer som får tillgång till en mentor. Se tex Kartläggning av mentorskapsprogram, Nacka Kommun http://infobank.nacka.se/Handlingar/Arbets_och   _foretagsnamnden/2014/2014-09-24/12b_rapport_mentorskap.pdf

  Arbetsmarknadsutbildningar. Syftet är att förbättra möjligheterna att hitta jobb och göra det lättare för arbetsgivare att hitta personal med rätt kompetens.
  En arbetsmarknadsutbildning är en yrkesutbildning som Arbetsförmedlingen beställer från exempelvis ett utbildningsföretag eller en kommunal uppdragsgivare. Vilka arbetsmarknadsutbildningar som är relevanta beror på läget på arbetsmarknaden. Under de senaste åren har de flesta av dessa program varit inom tillverkning, hälso- och sjukvård och transport. https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Arbetsmarknadsutbildningar.html

   

   

  Källor till praktik och arbetsträning

  Arbetsmarknadsutbildningar https://www.arbetsformedlingen.se/download/…

  Traineejobb innebär att du arbetar upp till halvtid hos en arbetsgivare samtidigt som du studerar minst 25 procent på gymnasial nivå och utbildar dig inom yrket. Du får lön för tiden du arbetar och du är samtidigt försäkrad.

  https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Stod-och-insatser-A-O
  Trygghetsrådet  https://www.trr.se/

  Nystartsjobb
  https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Stod-och-insatser-A-O/Nystartsjobb.html

   

  Arbetsmarknadsutbildningar Lernia https://beta.lernia.se/utbildning/…

   


  Coaching

   

  Metoder för coaching / mentorskap / rådgivning

  Stöd och Matchning är en tjänst för dig som behöver intensivt individuellt och anpassat stöd i jobbsökningen. Tjänsten ges av privata tjänsteleverantörer som har ett avtal med Arbetsförmedlingen och ger dig stor hjälp på vägen till att hitta arbete. Det här stödet kan vara både verktyg för jobbsökning och hjälp med att skapa kontakter med arbetsgivare. Du väljer själv tjänsteleverantören som du vill använda för tjänsten. Syftet med support och matchningstjänsten är att du så snabbt som möjligt kan hitta jobb eller börja studera.

  Meritportföljen. Om du är arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen kan man söka tjänsten Meritportfölj via sin handläggare. Kunskaper, färdigheter och kompetens dokumenteras under tjänstens gång. Meritportföljen kan sedan användas och visas upp för framtida arbetsgivare.

  Goda exempel för mentorskap och rådgivning

  Inkubator 55+

  http://web.archive.org/web/20130911110528…

  Entreprenörer med bra idéer för äldre fick stöd för att utveckla sina idéer i Inkubator 55+, ett pilotprojekt initierat av VINNOVA inom ramen för regeringens satsning på äldre. Projektet som är riktades till äldre entreprenörer, har utformats och leds av CSES, Center för Socialt Entreprenörskap vid Stockholms universitet.

  – Vår livslängd ökar och andelen äldre utgör en allt större del av befolkningen. Människor över 55 år har ovärderlig kunskap och erfarenhet, och de är en enorm tillgång för samhället. I Inkubator 55+ ville vi genom konkret affärsutvecklingsstöd bidra till att bättre tillvarata denna kompetens och samtidigt medverka till att fler innovativa affärsidéer riktade mot äldre blir verklighet, säger Susanne Norman, projektledare för Inkubator 55+.

  De som sökte till projektet var över 55 år och hade en affärsidé som löser sociala problem och skapar nytta för äldre. De entreprenörer och affärsidéer som antogs till Inkubator 55+ fick kostnadsfritt stöd att säkrare och snabbare utveckla sin affärsidé inom CSES. De erbjöds kvalificerat affärsutvecklingsstöd, en personlig affärscoach, nätverk.

   

   

  Dela